Sagas värdegrund

Vi vill ge barnen strategier och värden som de kan bära med sig vidare ut i livet för att klara de
utmaningar de kommer att ställas inför här på förskolan och längre fram i livet.

Trygghet

För oss innebär trygghet att barnen ska känna sig trygga med pedagoger, i miljöerna, med
barngruppen och med sig själva..
Vi anser att trygghet är en grund för allt lärande. Med lärande menar vi alla situationer under
förskoledagen, vi lär oss och utvecklas hela tiden. Tex. i samspel med andra, i samspel med
material eller genom att iaktta andra och imitera. Vi ser alla dessa stunder tillsammans med
barnen som värdefulla. Om vi ger dem tid och förutsättningar kan alla situationer under en dag bli
en möjlighet att växa, bli trygg i det de gör och de utmaningar de ställs inför och ge en positiv
självkänsla.

Demokrati

Förskolan är barnens första demokratiska mötesplats.
Barnen ska ges möjlighet till inflytande i alla sammanhang under hela sin förskoledag. Det sker
såväl spontant som under mer organiserade former, tex möten och reflektioner. De ska få vara
delaktiga i beslut och komma med önskemål. I ett tryggt sammanhang ska de få pröva på olika
demokratiska sammanhang och principer.
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Glädje

På Saga vill vi att barnen ska få glädjefyllda dagar. Genom att vistas i meningsfulla sammanhang,
präglas av nyfikenhet och engagemang, där man tillåts bli sitt bästa jag och växa tillsammans
med andra.

Respekt

Vi vill att respekt ska genomsyra alla våra möten med både barn och vuxna för att skapa en
trevlig, social och pedagogisk miljö.
För oss är respekt att lyssna på varandra och hjälpa barnen få ett väl fungerande samspel, visa
förståelse för varandras olikheter, hjälpas åt och se våra olika styrkor och kompetenser. Vara
varsamt om varandra och det vi har runt oss, såväl levande som materiella ting.

Omsorg-lärande

För oss är omsorg en förutsättning för att skapa trygga relationer som i sin tur leder till lärande
och utveckling. Alla omsorgssituationer, vare sig det är blöjbyte, mat eller påklädning bygger på
sociala relationer som skapar trygghet och välbefinnande.
I dessa situationer ger vi barnen tid, uppmuntran och bekräftelse och ser då hur det leder till ökad
självständighet och tillit till den egna förmågan.

Styrelsen

Jan-Erik Laurén
Ordförande
jan-erik.lauren@rklaurens.se
Henric Laurén
Ekonom
henric.lauren@rklaurens.se
Helena Hjertquist
Pedagog
sagabarnstuga@gmail.com
Ingrun Ludewig
Rektor
saga.rektor@gmail.com
Laura Rooney
Styrelseledamot
tinerooney@gmail.com

Klagomålspolicy på Saga

Om du/ni inte är nöjda med verksamheten eller anser att förskolan inte följer
de lagar och förordningar som styr, har ni möjlighet att framföra klagomål.
Klagomålen kan framföras muntligen eller lämnas skriftligen på en särskild
blankett som finns bifogat. Om skriftligt klagomål lämnas återkommer rektorn
eller huvudmannen till den som lämnat in klagomålet snarast.

Följande rutiner gäller

Om du som vårdnadshavare är missnöjda med hur verksamheten bedrivs ska
ni i första hand vända er till personalen på er avdelning för att framföra era
synpunkter.

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål eller
synpunkter så tar du kontakt med rektorn Ingrun Ludewig via mejl:
saga.rektor@gmail.com, telefon: 076 336 99 87 eller via blanketten.
Om du inte vill kontakta rektorn eller om du efter samtal med rektorn fortfarande har
klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudmannen, dvs ordföranden i
Barnstugestiftelsen Saga, och framför ditt klagomål. Jan-Erik Lauren via mejl: Jan-
Erik.Lauren@rklaurens.se, telefon: 070 590 25 47 eller via blanketten.

Vad händer med klagomålet sedan?

Alla klagomål utreds och dokumenteras. Utredningen delges med den som
lämnat in klagomålet i samtal med rektorn och/eller huvudmannen beroende
på vem du har kontaktat. Uppföljningsmöte bokas om behovet finns.

Blankett för synpunkter och klagomål

Kontakta oss

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss eller komma att besöka oss på Skäve Gård i Järna.

Ansök om plats

Du kan ansöka om en plats för ditt barn på Saga från och med barnets födelse, läs mer om hur du ansöker ansökningssidan.

Bilder från vår vardag